AKI

ランプ

CM-701 フロアーランプ

\160,000

ミラー

SHN-403 ミラー 壁掛け式

\35,000

ミラー

SHN-402 ミラー 壁掛け式

\45,000

ミラー

SHN-401 ミラー 壁掛け式

\60,000

座卓/座椅子

SHN-301 座椅子

\45,000

座卓/座椅子

SHN-107 座卓

\180,000~

座卓/座椅子

C-Z/N-Z 座布団

\7,000~

コーヒー/ランプテーブル

SHN-109 ランプテーブル

\55,000

ラウンジチェア

SHN-105 ラウンジチェア

\105,000~

ダイニングテーブル

SHN-104 ダイニングテーブル

\160,000

ダイニングテーブル

SHN-106 ダイニングテーブル

\190,000~

チェア/スツール/ベンチ

SHN-101 サイドチェア

\50,000~

チェア/スツール/ベンチ

SHN-102 アームチェア

\62,000~

チェア/スツール/ベンチ

SHN-103 アームチェア

\64,000~

チェア/スツール/ベンチ

SHN-108 ハイチェア

\69,000~

チェア/スツール/ベンチ

SHN-110 スツール

\35,000~