KURIKOMA

ダイニングテーブル

KR-105 ダイニングテーブル

\260,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-101 サイドチェア

\50,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-102 アームチェア

\54,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-103 ループサイドチェア 

\54,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-104 ループアームチェア

\58,000~