KURIKOMA

ダイニングテーブル

KR-105 ダイニングテーブル

\265,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-101 サイドチェア

\92,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-102 アームチェア

\97,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-103 ループサイドチェア 

\97,000~

チェア/スツール/ベンチ

KR-104 ループアームチェア

\102,000~